Wizion Capital

Dividenda

Akcionáři mají právo podílet se nejen na hlasování valné hromady, ale také na rozdělení zisku společnosti. Pokud se jednalo o hospodářsky úspěšný rok a společnost vygenerovala zisk, nebo zůstaly ve společnosti nerozdělené zisky, mohou akcionáři rozhodnout o vyplacení jejich části nebo celého zůstatku vlastníkům společnosti. Toto peněžité plnění připadající vlastníkům akcií se nazývá dividendou.

Při kolektivním investování lze rozlišit dva základní druhy instrumentů podle toho, jak s dividendou nakládají. Dividendové fondy tuto přijatou dividendu vyplácí investorům na účet dle množství držených podílových listů. Oproti tomu akumulační fondy dividendu znovu investují do nákupu dalších akcií a tím zvedají stávající tržní hodnotu investičního portfolia.