GDPR

Podmínky ochrany
osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Identifikace správce:

Wizion Capital s.r.o.

IČO 117 00 441
se sídlem Gočárova třída 1620/30, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 50575

Kontaktní osoba: Michal Zilvar, tel. 774 733 071, e-mail: [email protected]

II. Právní předpisy:

My, společnost Wizion Capital s.r.o., jakožto správce údajů vás tímto jako subjekt údajů informujeme o zpracování vašich osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

III. Rozsah zpracování:

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete. Pokud nám někdo předá vaše osobní údaje, musí vás o tom předem informovat. Stejně tak pokud nám vy poskytnete osobní údaje třetí osoby, je vaší povinností informovat o tom takovou osobu a zajistit si k takovému jednání odpovídající právní titul (zejm. souhlas s těmito Podmínkami ochrany osobních údajů).

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu těchto kategorií osobních údajů:

Zpracováváme případně i další vaše identifikační, adresní a komunikační osobní údaje, které nám sdělujete pro níže uvedené účely zpracování.

IV. Prostředky a způsob zpracování:

Vaše osobní údaje zpracováváme jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází např. pro účely provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy. Při zpracování vašich osobních údajů nedochází z naší strany v souladu s Článkem 22 odst. 1 GDPR k výhradně automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Automaticky zpracováváme i cookies. Naše webové stránky používají soubory cookie k jejich uživatelsky příjemnějšímu procházení, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti. Používáním našich webových stránek s tímto souhlasíte. Soubor cookie je vlastně malý textový soubor, který vznikne navštívením každé webové stránky. Využívá se jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou webové stránky využívány. Pomocí cookies dokážeme od sebe odlišit (nikoliv však identifikovat) jednotlivé uživatele a přizpůsobit obsah konkrétním preferencím. Soubory cookie jsou proto důležité, bez nich by bylo procházení našich webových stránek mnohem složitější.

Naše webové stránky se automaticky optimalizují pro váš přístup jak z počítače, tak mobilního telefonu, tabletu či podobného zařízení. Vaše osobní údaje zpracováváme pro takový případ obdobným způsobem, jako když nás navštívíte z vašeho počítače.

S Vašimi dotazy k poskytovaným službám se na nás můžete obracet i prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na našich webových stránkách.

V. Účel zpracování:

Vaše osobní údaje zpracováváme za těmito účely:

Pokud jste naším zákazníkem, můžeme vám zaslat obchodní sdělení (popř. vám v rámci telemarketingu zavolat), aniž byste nám k tomu udělili váš souhlas.

VI. Právní titul zpracování:

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů jsou následující důvody:

Poskytnutí vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a/nebo nezbytným předpokladem k uzavření zamýšleného smluvního vztahu. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez vašeho souhlasu. V případě, že nám vaše osobní údaje neposkytnete, nemůžeme s vámi uzavřít smluvní vztah.

VII. Zpracovatelé (příjemci):

Zpracováním vašich osobních údajů za výše uvedenými účely zpracování můžeme pověřit (a zpřístupnit tak vaše osobní údaje):

(i) naše oprávněné zaměstnance, zejm.:

(ii) třetí osoby / zpracovatele, zejm.:

Na požádání vám poskytneme informace o konkrétních osobách, kterým byly vaše osobní údaje předány ke zpracování.

VIII. Doba uchování:

Vaše poskytnuté identifikační, adresní a komunikační osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání našeho smluvního vztahu a dále po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 3 let od jeho ukončení, ledaže právní předpisy, jimiž jsme vázáni, vyžadují delší dobu pro archivaci.

IX. Zabezpečení:

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému zneužití vašich osobních údajů, zavedli jsme přiměřená technická a organizační opatření.

X. Osoby mladší 15 let:

Náš web není určen pro osoby mladší 15 let. Dítě mladší 15 let s námi nemůže uzavřít smluvní vztah. Pokud by mělo zájem o poskytování našich služeb, lze tak učinit pouze v součinnosti a prostřednictvím svého zákonného zástupce (tj. osoby vykonávající vůči němu rodičovskou zodpovědnost).

XI. Vaše práva týkající se zpracování:

V rozsahu stanoveném GDPR máte jako subjekt údajů následující práva týkající se zpracování vašich osobních údajů:

Při vyřizování žádosti o výkon práv ze zpracování osobních údajů jsme oprávněni ověřit totožnost žadatele.

Máte-li zájem o podrobnější informace o zpracování osobních údajů, budou vám poskytnuty na vyžádání prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané shora uvedené kontaktní osobě na výše uvedenou e‑mailovou adresu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Kontaktní formulář

Tímto, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),

uděluji souhlas

společnosti Wizion Capital s.r.o., IČO: 11700441, se sídlem Gočárova třída 1620/30, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 50575, jméno a příjmení kontaktní osoby: (Michal Zilvar), tel. (774 733 071) / e-mail: ([email protected]) (dále jen „Společnost“),

aby zpracovávala k níže uvedeným konkrétním účelůmosobní údaje o mé osobě, a to jméno a příjmení, adresu místa trvalého pobytu / bydliště / sídla / korespondenční adresu, e-mailový a telefonní kontakt, jakož i případné další osobní údaje, které uděluji Společnosti v souvislosti se zájmem o domluvení schůzky či o zodpovězení mnou položeného dotazu prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Společnosti wizion.cz, potažmo o poskytnutí služeb Společnosti (zejména údaje o stavu majetku, pohledávek a závazků, o zdravotním stavu a/nebo rodinném stavu, o povaze zaměstnání a další).

Beru na vědomí, že tyto mé osobní údaje budou Společností zpracovávány na právním základě mého dobrovolně uděleného souhlasu, a to za účelem komunikace s klientem a sjednání Společností poskytovaných nebo zprostředkovávaných služeb a dále za účelem zasílání/poskytování informačních nebo reklamních sdělení a nabídek služeb Společnosti.

Společnost bude zpracovávat poskytnuté osobní údaje v elektronické podobě automatizovaným způsobem a v tištěné podobě manuálním způsobem.

Poskytnuté osobní údaje bude Společnost zpracovávat po dobu neurčitou, a to až do pominutí účelu, pro který byl souhlas udělen, nebo do odvolání uděleného souhlasu. V případě, že tento svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolám, Společnost vymaže anebo zničí výše uvedené osobní údaje v přiměřené lhůtě, nejpozději do 1 měsíce od odvolání souhlasu.

Dále beru na vědomí, že Společnost je oprávněna zpřístupnit poskytnuté osobní údaje třetím osobám. Kategorií příjemců, jimž mohou být osobní údaje předány, jsou zpracovatelé, které Společnost využívá k naplnění účelu zpracování vymezenému výše, zejména spolupracující subjekty (odborné poradce, advokáty, poskytovatele IT podpory či softwaru). Ostatním osobám (např. bankám, pojišťovnám a jiným institucím) mohou být osobní údaje předány v rámci uvedeného účelu pouze s mým vědomím a souhlasem nebo na základě mého zmocnění. Pro uchovávání a správu osobních údajů Společnost využívá zejména tyto konkrétní zpracovatele osobních údajů:

Beru na vědomí má následující práva plynoucí ze zpracování mých osobních údajů:

Při vyřizování žádosti o výkon práv ze zpracování osobních údajů je Společnost oprávněna ověřit totožnost žadatele.

Podrobnější informace o zpracování mých osobních údajů mi budou poskytnuty na vyžádání prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané shora uvedené kontaktní osobě Společnosti na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s informacemi o zpracování mých osobních údajů dle výše uvedeného a tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji Společnosti informovaně, svobodně, ničím nepodmíněně a dobrovolně.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Newsletter

Tímto, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),

uděluji souhlas

společnosti Wizion Capital s.r.o., IČO: 11700441, se sídlem Gočárova třída 1620/30, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 50575, jméno a příjmení kontaktní osoby: (Michal Zilvar), tel. (774 733 071) / e-mail: ([email protected]) (dále jen „Společnost“),

aby zpracovávala k níže uvedeným konkrétním účelům osobní údaje o mé osobě, a to jméno, příjmení, e-mailový kontakt, jakož i případné další osobní údaje, které uděluji Společnosti v souvislosti se zájmem o odběr novinek z webových stránek a blogu Společnosti wizion.cz.

Beru na vědomí, že tyto mé osobní údaje budou Společností zpracovávány na právním základě mého dobrovolně uděleného souhlasu, a to za účely komunikace s klientem a zasílání/poskytování informačních nebo reklamních sdělení a nabídek služeb Společnosti.

Společnost bude zpracovávat poskytnuté osobní údaje v elektronické podobě automatizovaným způsobem a v tištěné podobě manuálním způsobem.

Poskytnuté osobní údaje bude Společnost zpracovávat po dobu neurčitou, a to až do pominutí účelu, pro který byl souhlas udělen, nebo do odvolání uděleného souhlasu. V případě, že tento svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolám, Společnost vymaže anebo zničí výše uvedené osobní údaje v přiměřené lhůtě, nejpozději do 1 měsíce od odvolání souhlasu.

Dále beru na vědomí, že Společnost je oprávněna zpřístupnit poskytnuté osobní údaje třetím osobám. Kategorií příjemců, jimž mohou být osobní údaje předány, jsou zpracovatelé, které Společnost využívá k naplnění účelu zpracování vymezenému výše, zejména spolupracující subjekty (odborné poradce, advokáty, poskytovatele IT podpory či softwaru). Ostatním osobám (např. bankám, pojišťovnám a jiným institucím) mohou být osobní údaje předány v rámci uvedeného účelu pouze s mým vědomím a souhlasem nebo na základě mého zmocnění. Pro uchovávání a správu osobních údajů Společnost využívá zejména tyto konkrétní zpracovatele osobních údajů:

Beru na vědomí má následující práva plynoucí ze zpracování mých osobních údajů:

Při vyřizování žádosti o výkon práv ze zpracování osobních údajů je Společnost oprávněna ověřit totožnost žadatele.

Podrobnější informace o zpracování mých osobních údajů mi budou poskytnuty na vyžádání prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané shora uvedené kontaktní osobě Společnosti na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s informacemi o zpracování mých osobních údajů dle výše uvedeného a tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji Společnosti informovaně, svobodně, ničím nepodmíněně a dobrovolně.

K fungování našich webových stránek používáme soubory cookie.

Služba reCAPTCHA

Formuláře na webových stránkách wizion.cz jsou chráněný neviditelnou službou reCAPTCHA společnosti Google.
K této službě se vztahují Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby společnosti Google.

Wizion Capital s.r.o.

Michal Zilvar a Radek Wildmann, jednatelé