Wizion Capital

Investiční disclaimer

Investiční disclaimer

Společnost Wizion Capital s.r.o., IČO 117 00 441, se sídlem Gočárova třída 1620/30, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 50575 (dále jen „Wizion Capital s.r.o.“ nebo též „Společnost“), jako provozovatel tohoto webu upozorňuje a prohlašuje, že jí poskytované služby nejsou žádnou z investičních služeb vyjmenovaných v zákoně č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v aktuálním znění.

Informace obsažené na těchto webových stránkách nemají být v žádném případě použity coby nabídka ani nepředstavují nabídku k prodeji nebo výzvu k nabídce koupě nebo veřejnou nabídku jakýchkoli cenných papírů. Společnost neposkytuje jakékoli investiční poradenství, nepřijímá žádné pokyny k nákupům, prodejům či obstarání jakýchkoli investičních instrumentů, neobhospodařuje majetek cizích osob.

Všechny informace poskytované Wizion Capital s.r.o. jsou určeny výhradně pro informační účely a jsou poskytovány v rámci informační podpory klientům Společnosti, neslouží jako konkrétní investiční či obchodní doporučení. Konkrétní finanční instrumenty jsou zmiňovány pouze za účelem názorné ukázky obchodování na finančních trzích. Veškeré obsažené informace a názory pocházejí nebo jsou založeny na zdrojích, které Společnost považuje za důvěryhodné. Přes maximální pozornost a péči věnovanou obsahu a ověřování informací použitých při formulaci dokumentů Společnost tímto nepřebírá záruku za jejich přesnost a úplnost, ačkoliv vychází z toho, že byly publikovány, či sděleny tak, aby poskytovaly přesný, úplný a nezkreslený obraz skutečnosti.

Společnost nenabízí a neprovádí investiční poradenství.

Některé finanční služby uváděné Společností na tomto webu zajišťuje společnost Wildmann & Zilvar Company, s.r.o., IČO 107 23 137, se sídlem Gočárova třída 1620/30, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 50565, jakožto vázaný zástupce investičního zprostředkovatele společnosti eDO finance, a.s., IČO 24783421, se sídlem Na Pankráci 322/26, Praha, 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23291 , která disponuje příslušným oprávněním dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v aktuálním znění. Uvedenou skutečnost je možné ověřit v Seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu České národní banky na adrese www.cnb.cz/cnb/jerrs, kde lze nalézt aktuální podrobnosti o registraci a jejím rozsahu.

Wizion Capital s.r.o.

Michal Zilvar a Radek Wildmann, jednatelé