Wizion Capital

Obchodní podmínky

Podmínky poskytování služeb

My, společnost Wizion Capital s.r.o., IČO 117 00 441, se sídlem Gočárova třída 1620/30, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 50575 (dále jen „Společnost“), poskytujeme služby uvedené zde na našich webových stránkách za těchto následujících podmínek.

I. Vznik smluvního vztahu:

Smlouva o poskytování služeb dle vybraného balíčku služeb je uzavřena a účinnost našeho smluvního vztahu nastává okamžikem uhrazení první platby na sjednaný bankovní účet. Nejsme povinni poskytovat Vám služby do doby řádného uhrazení ceny za služby.

Veškerá naše vzájemná komunikace týkající se jakkoli smlouvy o poskytování služeb, tzn. související s poskytováním služeb, probíhá elektronicky prostřednictvím našich e-mailových adres uvedených ve smlouvě, nedohodneme-li se jinak.

II. Platba za služby:

Platbu za naše služby můžete hradit v měsíčním intervalu nebo ve zvýhodněném ročním předplatném v částkách dle vybraného balíčku služeb, příslušná částka se hradí na bankovní účet uvedený ve smlouvě o poskytování služeb.

Nejsme plátci DPH. V případě, že by se naše Společnost v průběhu existence smluvního vztahu s Vámi stala plátcem DPH se všemi povinnostmi z toho plynoucími, sjednaná cena balíčku služeb zůstane nadále neměnná a nově v sobě bude zahrnovat i DPH v zákonné výši.

III. Doba trvání poskytování služeb:

Služby dle vybraného balíčku služeb u nás objednáváte na dobu neurčitou. Obě smluvní strany jsme oprávněny smlouvu o poskytování služeb vypovědět s dvouměsíční výpovědní dobou. Pouze pro případ, že byste se dostali do prodlení s úhradou ceny za služby, jsme oprávněni poskytování služeb ukončit okamžitě bez výpovědní doby.

IV. Ochrana osobních údajů:

Naše Společnost jakožto správce údajů zpracovává osobní údaje v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů známé jako tzv. „GDPR“).

Bližší informace o podmínkách ochrany a zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde na našich webových stránkách v patičce v sekci dokumenty/GDPR (tzn. výše na této stránce).

V. Odpovědnost z vadného plnění:

Vynasnažíme se dostát všem našim závazkům a povinnostem vyplývajícím ze smlouvy o poskytování služeb. Pro případ, že bychom i přesto řádně neplnili smlouvu o poskytování služeb, náleží Vám práva z vadného plnění v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění (dále jen „občanský zákoník“), zejména s jeho ust. § 1914 až § 1925. Práva z vadného plnění u nás můžete uplatnit hned několika způsoby, konkrétně odesláním reklamace na naši kontaktní e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě, písemně poštou nebo osobně v sídle naší Společnosti. V reklamaci je třeba uvést, jaké smlouvy a poskytnuté služby se reklamace týká a co je jejím předmětem. Přijetí reklamace Vám bez odkladu potvrdíme a reklamaci vyřídíme nejpozději do 30 dnů od jejího přijetí.

Současně upozorňujeme, že odpovědnost za poskytnutí právních služeb zajišťovaných v rámci předmětu smlouvy o poskytování služeb nesou příslušní advokáti, kteří poskytují právní služby v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, v aktuálním znění. Stejně tak činnosti, jejichž výkon podléhá regulaci České národní banky podle zákona (zejména dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v aktuálním znění), jsou zajišťovány osobami s příslušným oprávněním vyžadovaným zákonem.

VI. Smlouvy uzavírané na dálku:

Smlouvu o poskytování služeb uzavíráme v českém jazyce. Samozřejmě máte možnost zkontrolovat návrh smlouvy o poskytování služeb před jejím uzavřením a zřejmé chyby návrhu nás nechat opravit.

Pokud dojde k uzavření smlouvy o poskytování služeb za použití elektronických prostředků, bude takto uzavřená smlouva uložena v našem sídle a Vám umožněn přístup k ní na základě naší společné domluvy. Pro případ uzavření smlouvy o poskytování služeb prostřednictvím prostředků komunikace na dálku vezměte, prosím, na vědomí, že taková smlouva bude uzavřena až okamžikem připsání první platby za poskytované služby na bankovní účet v ní uvedený.

V případě uzavření smlouvy o poskytování služeb prostřednictvím prostředku komunikace na dálku nebo mimo naše obchodní prostory máte právo od takové smlouvy v souladu s ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku jednostranným právním úkonem odstoupit. Oznámení odstoupení od smlouvy je nám třeba odeslat ve lhůtě 14 dnů od uzavření takové smlouvy. Z odstoupení přitom musí být patrné zejména, kdo ho činí, kdo je jeho adresátem a které smlouvy se týká. Případné spory vzniklé na základě mezi námi uzavřené smlouvy o poskytování služeb mohou být řešeny mimosoudně prostřednictvím České obchodní inspekce, nebo soudně před příslušným soudem ČR. Rozhodné právo je české.

Wizion Capital s.r.o.

Michal Zilvar a Radek Wildmann, jednatelé