Wizion Capital

Majetek

Pod majetkem si lze představit veškeré jmění ve vašem vlastnictví. Z pravidla se dělí na majetek hmotný a nehmotný.

Hmotný majetek se dále rozděluje na movitý a nemovitý.
Stavby, pozemky, bytové jednotky a nebytové prostory jsou majetkem nemovitým. S movitým majetkem je možné manipulovat a jedná se například o vozidla, stroje, technická zařízení, umělecká díla a cennosti.

Nehmotný majetek na rozdíl od hmotného nemá materiální povahu. Může se jednat například o různá práva, patenty, znalosti, software, a další.